Historie firmy

Kořeny společnosti RAYMAN spol. s r. o. sahají do časů první republiky k osobě kladenského zámečníka Václava Raymana st. (*1891 †1966). Ten pracoval ve strojírenském oboru od roku 1909, kdy získal výuční list.

Nejprve získával zkušenosti „na vandru“ v Rakousku a ve strojní údržbě v kladenských hutích. Po skončení první světové války se osamostatnil a založil v r. 1919 v Kladně zámečnickou živnost, kde vyráběl například vrata, ploty, ocelové svinovací rolety, ale i různé mechanismy pro kladenské železárny. V roce 1939 měl podnik již dvě zámečnické provozovny – obrobnu a konstrukčně-montážní halu a úspěšně se rozvíjel i po 2. světové válce, kdy zaměstnával několik desítek lidí.

Václav Rayman byl všeobecně uznávaným odborníkem, starostou Společenstva zámečníků na Kladně (předsedou cechu zámečníků) a také členem představenstva kladenské Hospodářské záložny. Podnik vedl až do 1. ledna 1950, kdy došlo k vynucenému předání firmy do nově ustanoveného Sdruženého komunálního podniku v Kladně. Ke strojírenství vedl Václav Rayman své dvě děti, dceru Ludmilu a syna Václava. Oba vystudovali Vyšší průmyslovou školu strojní v Kladně. 

Syn Ing. Václav Rayman ml. (*1925 †2011) pokračoval ve studiu na Strojní fakultě ČVUT v Praze, poté nastoupil do vývojového oddělení ČKD Praha a po absolvování základní vojenské služby se účastnil výstavby papíren ve Štětí. Roku 1954 byl přeložen do ZVVZ Milevsko, kde strávil 30 let svého profesního života. Intenzivně věnoval jako vedoucí vývojový pracovník především oboru pneumatické dopravy, železniční a silniční přepravy práškových a jemně zrnitých materiálů a pneumatického vyskladňování sypkých materiálů ze zásobních sil. V tomto oboru publikoval mnoho článků v odborných časopisech a výsledky své práce prezentoval na četných konferencích v tuzemsku i zahraničí. Je autorem mnohých patentů z oboru pneumatické dopravy.
Jako vývojový pracovník položil teoretické základy dopravy sypkých materiálů průtokovým podavačem a tento systém na několika zařízeních ověřil i v praxi. Mezi lety 1984 a 1990 působil na Podnikovém ředitelství Hutního projektu Praha, kde pracoval jako hlavní specialista, než odešel do penze. Svému oboru ale zůstal věrný i nadále, po dobu dalších více než 10 let vykonával samostatně inženýrskou činnost, zejména jako konzultant a výpočtář a po roce 1990 stál u založení firmy RAYMAN.

Po něm se pokračovateli strojařské rodinné tradice stali jeho synové Ing. Tomáš Rayman (*1953) a Ing. Petr Rayman (*1957). Oba vystudovali Strojní fakultu ČVUT v Praze. Tomáš Rayman se usadil v Kladně pracoval mezi lety 1976 a 1991 v Hutním projektu, závod Praha, jako samostatný projektant odprašovacích a větracích systémů. Petr Rayman nastoupil v roce 1981 do ZVVZ Milevsko, kde působil jako konstruktér v oboru pneumatické dopravy a později jako samostatný projektant větracích systémů až do roku 1992.

Impulsem pro spojení profesních životů obou bratrů byly společenské změny po roce 1989 a navrácení dvou zchátralých dílenských objektů v Kladně do majetku rodiny.

Již v roce 1990 získal Ing. Tomáš Rayman živnostenský list na provádění projektové a inženýrské činnosti.

Roku 1993 založili bratři Ing. Petr Rayman a Ing. Tomáš Rayman s manželkou Květoslavou za podpory svého otce Ing. Václava Raymana společnost RAYMAN spol. s r. o. se sídlem v Kladně, v místě, kde měl dříve podnik jejich dědeček. Zde sídlí vedení podniku dodnes. Souběžně byla založena projekčně-konstrukční kancelář v Milevsku.

Po 27 letech úspěšné činnosti byla společnost RAYMAN spol. s r. o. v roce 2020 převedena na další generaci, potomky Tomáše (Ing. Martina Raymana a Ing. Ivu Hornofovou) a Petra (Ing. Evu Raymanovou a Mgr. Petru Škulkovou Raymanovou) Raymanových.

Společnost RAYMAN se odkazuje na hodnoty podnikatelského prostředí první republiky, jako je podnikatelská poctivost, vysoká technická úroveň produkce, soustavný cílevědomý vývoj, spolehlivost a provozní hospodárnost strojně-technologických zařízení. Vycházení vstříc potřebám zákazníků a dodržování daného slova (i nepsaného) je samozřejmostí. Tyto hodnoty byly přenášeny generacemi až do podnikání v současné společnosti.